يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
514خدمات درماني70کپسول - اتوسوکسيمايد - 250mg1392/11/153080
514خدمات درماني70کپسول - اتوسوکسيمايد - 250mg1392/05/032650
514خدمات درماني70کپسول - اتوسوکسيمايد - 250mg1391/01/291300
514خدمات درماني70کپسول - اتوسوکسيمايد - 250mg1387/08/191100