سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
505خدمات درماني90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1393/08/070
505خدمات درماني90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1393/06/2445400
505خدمات درماني90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1393/06/2345400
505خدمات درماني90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1393/03/1134000
505خدمات درماني90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1392/11/1534000
505خدمات درماني90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1392/07/0137400
505خدمات درماني90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1390/09/2220000