سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
474خدمات درماني70کپسول - داکسي سيکلين - 100mg1393/11/051350
474خدمات درماني70کپسول - داکسي سيکلين - 100mg1392/08/2711000
474خدمات درماني70کپسول - داکسي سيکلين - 100mg1392/03/20900
474خدمات درماني70کپسول - داکسي سيکلين - 100mg1391/12/20650
474خدمات درماني70کپسول - داکسي سيکلين - 100mg1391/03/23520
474خدمات درماني70کپسول - داکسي سيکلين - 100mg1390/06/15480