جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
471خدمات درماني90کپسول - دوکسپين - 25mg1392/03/20800
471خدمات درماني90کپسول - دوکسپين - 25mg1391/12/20550