شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
470خدمات درماني90کپسول - دوکسپين - 10mg1392/03/20600
470خدمات درماني90کپسول - دوکسپين - 10mg1391/12/20400
470خدمات درماني90کپسول - دوکسپين - 10mg1391/11/01300