پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
470خدمات درماني90کپسول - دوکسپين - 10mg1392/03/20600
470خدمات درماني90کپسول - دوکسپين - 10mg1391/12/20400
470خدمات درماني90کپسول - دوکسپين - 10mg1391/11/01300