شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
462خدمات درماني70کپسول - ديزوپيراميد - 100mg1393/11/289700
462خدمات درماني70کپسول - ديزوپيراميد - 100mg1391/01/275066
462خدمات درماني70کپسول - ديزوپيراميد - 100mg1389/07/074914