شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1993خدمات درماني70کپسول - ديکلوفناک سديم - 100mg1393/10/211750
1993خدمات درماني70کپسول - ديکلوفناک سديم - 100mg1393/01/161400
1993خدمات درماني70کپسول - ديکلوفناک سديم - 100mg1392/10/142000
1993خدمات درماني70کپسول - ديکلوفناک سديم - 100mg1392/09/112000
1993خدمات درماني70کپسول - ديکلوفناک سديم - 100mg1392/03/201100
1993خدمات درماني70کپسول - ديکلوفناک سديم - 100mg1391/12/20800
1993خدمات درماني70کپسول - ديکلوفناک سديم - 100mg1387/09/092000