جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
421خدمات درماني70کپسول - ديازوکسايد - 100mg1394/04/1563000
421خدمات درماني70کپسول - ديازوکسايد - 100mg1393/10/2380000
421خدمات درماني70کپسول - ديازوکسايد - 100mg1392/11/2850000
421خدمات درماني70کپسول - ديازوکسايد - 100mg1390/11/1926338
421خدمات درماني70کپسول - ديازوکسايد - 100mg1389/11/2511502