سه شنبه 16 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1463خدمات درماني70کپسول - ديازوکسايد - 50mg1392/08/2818750
1463خدمات درماني70کپسول - ديازوکسايد - 50mg1391/03/2312955