پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1463خدمات درماني70کپسول - ديازوکسايد - 50mg1392/08/2818750
1463خدمات درماني70کپسول - ديازوکسايد - 50mg1391/03/2312955