چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
381خدمات درماني70کپسول - دانترولن سديم - 25mg1393/05/0415000
381خدمات درماني70کپسول - دانترولن سديم - 25mg1392/11/3010000
381خدمات درماني70کپسول - دانترولن سديم - 25mg1390/11/123200
381خدمات درماني70کپسول - دانترولن سديم - 25mg1390/12/252830
381خدمات درماني70کپسول - دانترولن سديم - 25mg1389/12/182000