سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
381خدمات درماني70کپسول - دانترولن سديم - 25mg1393/05/0415000
381خدمات درماني70کپسول - دانترولن سديم - 25mg1392/11/3010000
381خدمات درماني70کپسول - دانترولن سديم - 25mg1390/11/123200
381خدمات درماني70کپسول - دانترولن سديم - 25mg1390/12/252830
381خدمات درماني70کپسول - دانترولن سديم - 25mg1389/12/182000