جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
380خدمات درماني70کپسول - دانازول - 200mg1393/06/239500
380خدمات درماني70کپسول - دانازول - 200mg1392/10/148500
380خدمات درماني70کپسول - دانازول - 200mg1391/02/124600
380خدمات درماني70کپسول - دانازول - 200mg1390/05/014100