يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
379خدمات درماني70کپسول - دانازول - 100mg1392/10/156000
379خدمات درماني70کپسول - دانازول - 100mg1391/02/242800
379خدمات درماني70کپسول - دانازول - 100mg1390/05/012480