يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1453خدمات درماني95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 150mg1393/08/070
1453خدمات درماني95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 150mg1393/03/11113000
1453خدمات درماني95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 150mg1392/08/0720000
1453خدمات درماني95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 150mg1390/02/2148000