جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1453خدمات درماني95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 150mg1393/08/070
1453خدمات درماني95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 150mg1393/03/11113000
1453خدمات درماني95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 150mg1392/08/0720000
1453خدمات درماني95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 150mg1390/02/2148000