چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
331خدمات درماني70کپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1392/03/201800
331خدمات درماني70کپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1391/12/201300
331خدمات درماني70کپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1391/09/251150
331خدمات درماني70کپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1390/06/151000