يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
329خدمات درماني70کپسول - کلوگزاسيلين - 250mg1392/03/201000
329خدمات درماني70کپسول - کلوگزاسيلين - 250mg1391/12/20750
329خدمات درماني70کپسول - کلوگزاسيلين - 250mg1390/06/15550