پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
318خدمات درماني70کپسول - کلوفيبرات - 500mg1392/06/201900
318خدمات درماني70کپسول - کلوفيبرات - 500mg1392/03/201400
318خدمات درماني70کپسول - کلوفيبرات - 500mg1391/08/081000
318خدمات درماني70کپسول - کلوفيبرات - 500mg1391/07/19900
318خدمات درماني70کپسول - کلوفيبرات - 500mg1386/12/25620