جمعه 12 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9464خدمات درماني70کپسول - کليندامايسين - 300mg1393/10/075000
9464خدمات درماني70کپسول - کليندامايسين - 300mg1392/03/204200
9464خدمات درماني70کپسول - کليندامايسين - 300mg1391/12/203000
9464خدمات درماني70کپسول - کليندامايسين - 300mg1390/01/092200