شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
309خدمات درماني70کپسول - کليندامايسين - 150mg1393/10/072500
309خدمات درماني70کپسول - کليندامايسين - 150mg1392/03/202200
309خدمات درماني70کپسول - کليندامايسين - 150mg1391/12/201600
309خدمات درماني70کپسول - کليندامايسين - 150mg1389/11/251200