شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
287خدمات درماني100کپسول - سيکلوسپورين - 100mg1393/03/3126000
287خدمات درماني75کپسول - سيکلوسپورين - 100mg1393/03/3144000
287خدمات درماني100کپسول - سيکلوسپورين - 100mg1393/03/3126000
287خدمات درماني100کپسول - سيکلوسپورين - 100mg1392/04/292400
287خدمات درماني100کپسول - سيکلوسپورين - 100mg1386/06/141200