سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
288خدمات درماني100کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1393/03/316500
288خدمات درماني100کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1393/08/070
288خدمات درماني75کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1393/08/070
288خدمات درماني75کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1393/03/2711000
288خدمات درماني100کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1393/03/316500
288خدمات درماني100کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1392/05/01600
288خدمات درماني100کپسول - سيکلوسپورين - 25mg1386/06/14300