پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
245خدمات درماني70کپسول - سفالکسين - 500mg1393/07/023000
245خدمات درماني70کپسول - سفالکسين - 500mg1392/11/262500
245خدمات درماني70کپسول - سفالکسين - 500mg1392/05/132200
245خدمات درماني70کپسول - سفالکسين - 500mg1391/06/281200
245خدمات درماني70کپسول - سفالکسين - 500mg1387/09/131000