دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
243خدمات درماني70کپسول - سفالکسين - 250mg1393/07/021600
243خدمات درماني70کپسول - سفالکسين - 250mg1392/11/261250
243خدمات درماني70کپسول - سفالکسين - 250mg1392/03/201000
243خدمات درماني70کپسول - سفالکسين - 250mg1391/06/28750
243خدمات درماني70کپسول - سفالکسين - 250mg1387/09/13550