جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7496خدمات درماني70کپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg1392/04/238400
7496خدمات درماني70کپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg1391/04/176000
7496خدمات درماني70کپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg1390/05/184680