يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
195خدمات درماني70کپسول - کلستريول - 0.25mcg1393/08/186200
195خدمات درماني90کپسول - کلستريول - 0.25mcg1393/08/186200
195خدمات درماني70کپسول - کلستريول - 0.25mcg1393/11/276200
195خدمات درماني70کپسول - کلستريول - 0.25mcg1393/11/134000
195خدمات درماني90کپسول - کلستريول - 0.25mcg1393/08/086200
195خدمات درماني70کپسول - کلستريول - 0.25mcg1392/05/166200
195خدمات درماني70کپسول - کلستريول - 0.25mcg1391/09/254000
195خدمات درماني70کپسول - کلستريول - 0.25mcg1391/05/213200
195خدمات درماني70کپسول - کلستريول - 0.25mcg1390/07/172760