دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
18986خدمات درماني90کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/09/26700000
18986خدمات درماني90کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/08/070
18986خدمات درماني52کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/07/290
18986خدمات درماني81کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/07/290
18986خدمات درماني86کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/07/290
18986خدمات درماني81کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/06/24600000
18986خدمات درماني81کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/03/11700000
18986خدمات درماني52کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/05/262400000
18986خدمات درماني86کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/05/26700000
18986خدمات درماني90کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/05/26600000
18986خدمات درماني78کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1393/03/11800000
18986خدمات درماني90کپسول - آپرپيتانت - 125/80/80mg1392/03/29700000