چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7659خدمات درماني70کپسول - آناگرليد - 0.5mg1393/08/070
7659خدمات درماني70کپسول - آناگرليد - 0.5mg1393/03/1162500
7659خدمات درماني70کپسول - آناگرليد - 0.5mg1392/07/0131250