پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2408خدمات درماني70کپسول - آزيترومايسين - 500mg1392/03/209000
2408خدمات درماني70کپسول - آزيترومايسين - 500mg1391/07/196500