دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
123خدمات درماني70کپسول - آزيترومايسين - 250mg1392/03/207000
123خدمات درماني70کپسول - آزيترومايسين - 250mg1391/07/195000
123خدمات درماني70کپسول - آزيترومايسين - 250mg1385/02/023000