يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
85خدمات درماني70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1393/12/292500
85خدمات درماني70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1393/07/121850
85خدمات درماني70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1392/03/201100
85خدمات درماني70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1391/12/20800
85خدمات درماني70کپسول - آمپي سيلين - 500mg1387/09/13650