جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
84خدمات درماني70کپسول - آمپي سيلين - 250mg1393/07/121100
84خدمات درماني70کپسول - آمپي سيلين - 250mg1392/03/20700
84خدمات درماني70کپسول - آمپي سيلين - 250mg1391/12/20410
84خدمات درماني70کپسول - آمپي سيلين - 250mg1387/09/13370