شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
77خدمات درماني70کپسول - آموکسي سيلين - 500mg1393/12/292700
77خدمات درماني70کپسول - آموکسي سيلين - 500mg1392/04/232000
77خدمات درماني70کپسول - آموکسي سيلين - 500mg1391/12/20850
77خدمات درماني70کپسول - آموکسي سيلين - 500mg1391/04/17700
77خدمات درماني70کپسول - آموکسي سيلين - 500mg1390/05/18560