سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
76خدمات درماني70کپسول - آموکسي سيلين - 250mg1393/12/291500
76خدمات درماني70کپسول - آموکسي سيلين - 250mg1392/05/301100
76خدمات درماني70کپسول - آموکسي سيلين - 250mg1392/03/20770
76خدمات درماني70کپسول - آموکسي سيلين - 250mg1391/12/21550
76خدمات درماني70کپسول - آموکسي سيلين - 250mg1391/04/17400
76خدمات درماني70کپسول - آموکسي سيلين - 250mg1390/05/18320