سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
51خدمات درماني70کپسول - آمانتادين - 100mg1393/10/211000
51خدمات درماني70کپسول - آمانتادين - 100mg1392/06/20900
51خدمات درماني70کپسول - آمانتادين - 100mg1391/08/16450
51خدمات درماني70کپسول - آمانتادين - 100mg1390/07/23360