دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
18خدمات درماني84کپسول - آسيترتين - 25mg1393/08/070
18خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 25mg1393/08/0750000
18خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 25mg1393/08/0650000
18خدمات درماني84کپسول - آسيترتين - 25mg1393/03/1150000
18خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 25mg1392/07/2360000
18خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 25mg1392/07/1460000
18خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 25mg1392/05/1328600
18خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 25mg1391/10/2725000
18خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 25mg1391/03/0624000
18خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 25mg1390/12/0224000
18خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 25mg1388/11/0422000