پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 10mg1394/02/0820000
17خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 10mg1393/12/2120000
17خدمات درماني85کپسول - آسيترتين - 10mg1393/08/070
17خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 10mg1393/08/0724000
17خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 10mg1393/08/0624000
17خدمات درماني85کپسول - آسيترتين - 10mg1393/03/1124000
17خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 10mg1392/07/2324000
17خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 10mg1392/07/1424000
17خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 10mg1392/05/1313785
17خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 10mg1391/06/3111500
17خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 10mg1390/12/0211500
17خدمات درماني90کپسول - آسيترتين - 10mg1388/08/099800