شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1265خدمات درماني70قرص واژينال - تريپل سولفا - -1392/08/272100
1265خدمات درماني70قرص واژينال - تريپل سولفا - -1392/04/231600
1265خدمات درماني70قرص واژينال - تريپل سولفا - -1390/06/22770