دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
451خدمات درماني70قرص واژينال - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 3mg1393/11/28490000
451خدمات درماني70قرص واژينال - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 3mg1392/10/15460000
451خدمات درماني70قرص واژينال - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 3mg1392/09/20460000
451خدمات درماني70قرص واژينال - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 3mg1390/02/04185000