جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
924خدمات درماني70قرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1392/09/241800
924خدمات درماني70قرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1392/04/231600
924خدمات درماني70قرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1391/07/19800
924خدمات درماني70قرص واژينال - نيستاتين - 100/000u1390/03/042000