پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
328خدمات درماني70قرص واژينال - کلوتريمازول - 100mg1392/08/272200
328خدمات درماني70قرص واژينال - کلوتريمازول - 100mg1392/04/231350
328خدمات درماني70قرص واژينال - کلوتريمازول - 100mg1391/12/201000
328خدمات درماني70قرص واژينال - کلوتريمازول - 100mg1387/09/13650