دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
328خدمات درماني70قرص واژينال - کلوتريمازول - 100mg1392/08/272200
328خدمات درماني70قرص واژينال - کلوتريمازول - 100mg1392/04/231350
328خدمات درماني70قرص واژينال - کلوتريمازول - 100mg1391/12/201000
328خدمات درماني70قرص واژينال - کلوتريمازول - 100mg1387/09/13650