سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2397خدمات درماني70قرص جوشان - فسفات - sandoz1393/06/0115000
2397خدمات درماني70قرص جوشان - فسفات - sandoz1392/10/2314709
2397خدمات درماني70قرص جوشان - فسفات - sandoz1391/09/226262
2397خدمات درماني70قرص جوشان - فسفات - sandoz1391/02/035000
2397خدمات درماني70قرص جوشان - فسفات - sandoz1389/07/296262