شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
199خدمات درماني70قرص جوشان - کلسيم فورت - -1392/08/153100
199خدمات درماني70قرص جوشان - کلسيم فورت - -1392/06/261400
199خدمات درماني70قرص جوشان - کلسيم فورت - -1392/04/231400
199خدمات درماني70قرص جوشان - کلسيم فورت - -1392/04/23780
199خدمات درماني70قرص جوشان - کلسيم فورت - -1391/06/251400
199خدمات درماني70قرص جوشان - کلسيم فورت - -1387/09/071220