چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1967خدمات درماني70قرص - سنامد - 650mg1393/09/241400
1967خدمات درماني70قرص - سنامد - 650mg1393/09/241400
1967خدمات درماني70قرص - سنامد - 650mg1392/10/091120
1967خدمات درماني70قرص - سنامد - 650mg1391/07/10640