يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1784خدمات درماني70قرص - سنالين7.5 - 500mg SC1393/07/121733
1784خدمات درماني70قرص - سنالين7.5 - 500mg SC1392/10/091433
1784خدمات درماني70قرص - سنالين7.5 - 500mg SC1392/07/291200
1784خدمات درماني70قرص - سنالين7.5 - 500mg SC1391/07/101000