سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2468خدمات درماني70قرص - پروستاتان - FC1393/07/122066
2468خدمات درماني70قرص - پروستاتان - FC1392/10/091733
2468خدمات درماني70قرص - پروستاتان - FC1392/08/271500
2468خدمات درماني70قرص - پروستاتان - FC1391/07/101267