يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1940خدمات درماني70قرص - پرفوران - SC1392/10/091700
1940خدمات درماني70قرص - پرفوران - SC1392/08/271433
1940خدمات درماني70قرص - پرفوران - SC1391/07/101167