جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13497خدمات درمانيقرص - سي لاکس - Boxi1392/10/091166
13497خدمات درمانيقرص - سي لاکس - Boxi1392/02/31866
13497خدمات درمانيقرص - سي لاکس - Boxi1391/07/10800